Vedtægter for Kvinderegensens Alumneforening

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Kvinderegensen 10. maj 2011

§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens Navn er: ”Kvinderegensens Alumneforening”
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at fremme kontakten mellem universitetskollegiet Kvinderegensen og kollegiets tidligere beboere – såvel som den indbyrdes kontakt mellem tidligere beboere.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver som har betalt kontingent til foreningen, og som er eller har været beboer på Kvinderegensen.
§ 3.2 Generalforsamlingen kan desuden vedtage at udnævne æresmedlemmer.

§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Kvinderegensens fødselsdag 10. maj eller senest i september måned.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent. har stemmeret.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
§ 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.
§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsår er fra 1.1 – 31.12.
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Kvinderegensen.