Fundatsen

banner

Indledende bemærkninger
Fundatsteksten bygger på en afskrift dateret 5. marts 1985. Denne 1985-afskrift svarer stort set til fundatsteksten efter en revision i 1960, men indfører nogle enkelte ændringer, der var blevet vedtaget i 1978, væsentligst at kollegiet blev åbnet formelt for mandlige studerende (§ 2), og at beboerne blev repræsenteret i bestyrelsen (§ 6). I 1985-udgaven er værelsesnumrene tilføjet til oversigten i § 2, mens 1960-udgavens specifikationer af, hvem der har fortrinsret til de enkelte værelser (fx “ubemidlede sønderjydske Studenter hvis forhold har været paavirket af Verdenskrigen 1914-18”), er udeladt.

En del fejl i teksten fra 1985 er i 2013-udgaven rettet ved at sammenholde med en afskrift af 1960-udgaven og med den oprindelige fundatstekst fra 1932. Sidstnævnte foreligger som et flot særtryk på bøttepapir, og den indgår også i et “Særtryk af Universitetets Aarbog 1931-32”. De originale fundatstekster med kongelige segl og underskrifter (Christian X 1932, Fredrik IX 1960 og Margrethe II 1978) findes formentlig på Rigsarkivet, hvortil QR afleverede sit arkiv i 1987.

Yderligere er der indført nogle rent formelle justeringer. I 2005 blev “Konsistorium” erstattet af “rektor”, og “Undervisningsministeriet” af “Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling”. I den nye udgave er “Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling” ændret til “ressortministeriet”.

De væsentligste ændringer i 2013-udgaven:

§ 2: Oversigten over værelsernes navne er opdateret; rækkefølgen er ændret, så værelserne anføres i nummerorden, og et nyoprettet værelse, 4a, er indført.

§ 3: Bestemmelser om nu nedlagte legater er strøget.

§ 5: Stipendieudvalgets ret til at udnævne alumner er afskaffet.

§ 6: Rektor kan efter revisionen udpege bestyrelsesmedlemmer der ikke er ansat ved Københavns Universitet, fx tidligere alumner. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen, og bestyrelsen vælger nu sin formand for et år ad gangen. Formanden kan tildeles et honorar for at føretilsyn med kollegiet og alumnerne.

§ 7: Er udgået.

§ 8: Er nu § 7. Regnskabet føres ikke længere af universitetet, og årsregnskabet skal ikke længere indsendes til ressortministeriet.

§ 9: Er nu § 8.

I 2016 er der som § 9 indsat en opløsningsbestemmelse.

I 2018 er der indsat en tilføjelse til § 9, hvorefter et evt. likvidationsprovenu tilfalder Københavns Universitet ved kollegiets opløsning.  

Fundatstekst

§ 1.
Kollegiets navn er “Kvinderegensen”.

§ 2.
Kollegiet er bestemt til bolig for kvindelige og mandlige studenter ved Københavns Universitet eller undtagelsesvis studerende ved andre højere læreanstalter.

Dog skal kollegiets bestyrelse, når udnyttelsen af den ved læreanstalterne tagne afsluttende eksamen er gjort afhængig af en senere praktisk prøve, eller når særlige forhold i øvrigt taler derfor, kunne tillade alumnerne at blive boende på kollegiet indtil 1 år efter eksamen.

I kollegiet er foruden en af Københavns Kommune skænket og af Frank Schwarz’ legat udstyret festsal indrettet 58 studenterværelser, der ved denne fundats’ udfærdigelse er benævnte således:

(1) Fru Emil Vetts værelse, skænket af aktieselskabet Th. Wessel & Vett.
(2) Johanne og Vald. Kleins værelse, skænket af ørelæge Vald. Klein og hustru læge Johanne Klein. Fortrinsret for lægevidenskabelige studenter.
(3) Fru Theodor Wessels værelse, skænket af aktieselskabet Th. Wessel & Vett.
(4a) Birte Jacobsens værelse. Opkaldt efter Birte Jacobsen (beboer 1943-1948), der ved sin død i 2008 efterlod sin formue til Kvinderegensen.
(4b) Birgitte Arnstedts værelse, skænket af ingeniør Poul Larsen og hustru.
(5a) Charles Thorvald Paludan Gantzels værelse, skænket af læge Charles Thorvald Paludan Gantzel. Studenterforeningens bestyrelse har indstillingsret.
(5b) Egmont H. Petersens værelse, skænket af hans børn.
(6) Greta Ellstam Høffdings værelse, skænket af fru Ester Ellstam, Stockholm.
(7) Nielsine Nielsens værelse, skænket af kvindelige læger. Fortrinsret for lægevidenskabelige studenter.
(8) Kirstine Meyers værelse, skænket af elever og venner. Fortrinsret for studenter med fysik og kemi som fag.
(9) H.C. Ørsteds værelse, skænket af Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab. Fortrinsret for studenter ved Polyteknisk læreanstalt med elektroteknik som fag.
(10) Overretssagfører L. Zeuthens værelse, skænket af overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.
(11) Kr. Erslevs værelse, skænket af dr.phil. Anna Hude. Fortrinsret for studenter med historie som fag.
(12) Antonie Hasselbalchs værelse, skænket af geheimekonferensrådinde M. Hagemann.
(13) K.A. Hasselbalchs værelse, skænket af dr. med. K.A. Hasselbalch og hustru.
(14) Rigmor Bruuns værelse, skænket af konferensrådinde Anna Plenge Jørgensen. Indstillingsret for Rigmor Bruuns børn.
(15) Dronning Alexandrines værelse.
(16) Vallø Stifts værelse.
(17) Th. Langs værelse, skænket af Th. Langs Skoles Samfund. Fortrinsret for studenter fra Th. Langs skole; indstillingsret for frk. Th. Lang, så længe hun lever, og derefter for skolens rektor og formanden for Th. Langs skoles samfund i forening.
(18) Marie Kruses Værelse, skænket af elever og venner. Fortrinsret for elever fra Marie Kruses skole og descendenter af sådanne, subsidiært for descendenter af kvinder, der har haft nær forbindelse med skolen.
(19) Nathalie Zahles værelse, skænket af elever og venner.
(20) Laura Engelhardts værelse, skænket af gamle elever. Fortrinsret for døtre af elever fra Laura Engelhardts skole og derefter for elever fra Rysensteen gymnasium.
(21) Karen Kjærs værelse, skænket af lærere, elever og venner. Fortrinsret for elever fra Nørre gymnasium (Karen Kjærs skole).
(22) Rektor Ingrid Jespersens værelse, skænket af Ingrid Jespersens Skole. Fortrinsret for elever fra skolen.
(23) Henriette Wiibroe Galschiøts værelse, skænket af redaktør M. Galschiøt. Fortrinsret for studenter, der har eller har haft hjem i Helsingør kommune og er udgået som studenter fra Helsingør højere almenskole.
(24) Søllerød-værelset, skænket af beboere i Søllerød Kommune. Fortrinsret for sønderjydske studenter, såvel Nord- som Sydslesvigere. Foreløbig skal døtre af mænd, som er blevet sårede eller er faldne i verdenskrigen 1914-18, have fortrin frem for andre, hvad enten deres økonomiske kår er dårligere eller ej. Subsidiært skal værelset altid kunne bortgives til en ung pige, hvis forældre er døde. Hvis en rektor på en Statsskole i Nordslesvig mener, at en student har særlige evner og udholdenhed, skal hun have adgang til værelset straks efter studentereksamen, hvis det er ledigt. Indstillingsret for tre repræsentanter for komiteen for oprettelse af Søllerød-værelset og efter dennes ophør for to repræsentanter, valgt af Søllerød kommunes sogneråd eller den kommunale styrelse, som eventuelt senere måtte træde i stedet for sognerådet.
(25) Frederiksberg-værelset, skænket af Frederiksberg Kommune.
(26) Bernstorff-værelset, skænket af Gjentofte Kommune.
(27) Sorø-værelset, skænket af Sorø Byråd, Sorø Akademi og bidragydere fra Sorø. Fortrinsret for studenter fra Sorø akademis skole med hjemstavn i Sorø by eller landsogn og derefter for andre studenter med hjemstavn i Sorø by eller landsogn. Indstillingsret for Sorø byråds formand og Sorø akademis skoles rektor i forening.
(28) Roskilde-værelset, skænket af Kristian Ludvig Hude. Fortrinsret for studenter fra Roskilde skoler. Indstillingsret for lærerkollegiet ved Roskilde katedralskole, dog kun, når der mellem ansøgerne findes fortrinsberettigede.
(29) Nykøbing Katedralskoles værelse, skænket af bidragydere – elever, forældre og andre, både institutioner og enkeltpersoner – til skolenævnets indsamling i anledning af skolens firehundredårs-jubilæum i 1932. Fortrinsret for studenter fra skolen. Indstillingsret for skolen.
(30) Svendborg Amts værelse, skænket af bidragydere fra Svendborg by og amt. Fortrinsret for studenter fra Svendborg statsskole. Indstillingsret for skolen.
(31) Odense-værelset, skænket at bidragydere fra Odense. Fortrinsret for studenter fra St. Knuds gymnasium eller Odense katedralskole.
(32) Ribe Amts værelse, skænket af bidragydere fra Ribe Amt. Fortrinsret for studenter, der er hjemmehørende i Ribe amt, uanset om de er studenter fra en i amtet liggende skole eller ej.
(33) Herning-værelset, skænket af bidragydere fra Herning. Fortrinsret for studenter fra Herning.
(34) Viborg Katedralskoles værelse, skænket af bidragydere fra Viborg. Fortrinsret for studenter fra skolen.
(35) Randers-værelset, skænket af bidragydere fra Randers. Fortrinsret for studenter fra Randers by. Indstillingsret for en komite, bestående af statsskolens rektor, byens borgmester og formanden for dansk kvindesamfund.
(36) Ålborg Katedralskoles værelse, skænket af en kreds af bidragsydere væsentlig fra Ålborg. Fortrinsret for elever fra skolen; indstillingsret for et udvalg, bestående af Ålborg bys borgmester, en af forældrerepræsentanterne (fortrinsvis kvindelig) i det til skolen knyttede skolenævn og skolens rektor, der er udvalgets formand.
(37) Aalborg Bys værelse, skænket af Aalborg by og sagfører, cand.jur. frk. Gudrun Brix Jørgensen. Fortrinsret for studenter fra Ålborg købstad; indstillingsret for Ålborg byråd.
(38) Nibe-værelset, skænket af frk. Anna Larsen. Fortrinsret for studenter, hvis forældre bor i eller har haft tilknytning til Nibe og omegn.
(39) Vendsyssel-værelset, skænket af Vendelboer. Fortrinsret for studenter fra Hjørring højere almenskole og derefter for studenter, der på anden måde har tilknytning til Vendsyssel. Indstillingsret for rektor ved Hjørring højere almenskole i forening med amtmandinden i Hjørring eller en anden af amtmanden i Hjørring valgt kvinde.
(40) Dansk-Engelsk værelse, skænket af andelsselskabet Dansk Bacon og Eksport Kompagni. Indstillingsret for selskabets bestyrelse.
(41) Dansk-Islandsk værelse, skænket af Dansk-Islandsk Forbundsfond. Fortrinsret for islandske studenter.
(42) Fru Ragnhild Nellemanns værelse, skænket af grosserer Vilh. Nellemann, Randers.
(43) Beate Helsted, f. Weber’s værelse, skænket at overlæge A. Helsted til minde om sin moder.
(44) K.K.L.’s værelse, skænket af Københavns Kommunelærerindeforening. Fortrinsret for studenter, der er udgåede fra den københavnske kommuneskole. Indstillingsret for Københavns kommunelærerindeforening.
(45) Nikoline Olesens værelse, skænket af Aktieselskabet De danske Spritfabrikker.
(46) Margrethe Sørensens værelse, skænket af Aktieselskabet Dansk Gærings-Industri.
(47) Eli Møllers værelse, skænket af Københavns Universitet.
(48) Jutta Bojsen Møllers værelse, skænket af dr. med. Eli Møller. Fortrinsret for Jutta Bojsen Møllers efterkommere.
(49) Johanne og Adolph Schevings værelse, skænket af fru Johanne Scheving.
(50) Andrea Leanders værelse.
(51) Dansk Kvindesamfunds værelse, skænket af bidragydere i Dansk Kvindesamfunds kredse.
(52) Astrid Stampe Feddersens værelse, skænket af hendes døtre i forbindelse med en kreds af bidragydere.
(53) J.C. Jacobsens og Carl Jacobsens værelse, skænket af Carlsberg Bryggerierne.
(54) Tuborg-værelset, skænket af De forenede Bryggerier og Tuborgs fabrikker.
(55) C.W. Gerickes værelse, skænket af garvermester C.W. Gerickes Legat.
(56) Ingeborg Krügers værelse, skænket af Den sønderjydske Fond. Fortrinsret for ubemidlede, sønderjydske studenter, og blandt disse atter sådanne, hvis forhold eller forældres forhold har været påvirket af verdenskrigen 1914-18.

Om benævnelse af eventuelle yderlige tilkommende værelser træffer bestyrelsen bestemmelse.

§ 3.
Kollegiet er en selvejende institution under tilsyn af Københavns Universitet. Dets formue består af følgende værdier:

a) ejendommen matr. nr. 418 af Amagerbros kvarter under København med påstående bygninger og det til disse bygninger hørende inventar, kunstværker m.v. I ejendommen indestår flg. lån:

1. prioritet: Lån fra Sparekassen for København og omegn, oprindeligt stort 100.000 kr., hvoraf der pr. 11. juni 1960 resterer 80.290,17 kr.

2. prioritet: Rentefrit og uopsigeligt lån af Kommunitetet på 100.000 kr.

3. prioritet: Rentefrit og uopsigeligt lån fra statskassen på 96.000 kr.

Yderligere lån i ejendommen kan ikke optages uden ressortministeriets samtykke.

b) en kapital bestående af obligationer til et samlet pålydende af 232.000 kr.

 

c) de legatkapitaler, som er henlagt til kollegiet med angivelse af, at deres renter skal anvendes til bestemte værelser, f.eks. understøttelse af beboerne af bestemte værelser, forsåvidt disse kapitaler ikke efter giverens bestemmelse er indbefattet under hovedkapitalen.

§ 4.
Kollegiets indtægter består af:

a) Alumnernes husleje. Bestyrelsen fastsætter huslejens størrelse samt fremgangsmåden og tidspunkterne for dens betaling.

b) Andre lejeindtægter.

c) Renter af de til “Kvinderegensen” knyttede kapitaler samt eventuel tilskud fra staten eller andre.

Af eventuelt overskud kan foretages henlæggelse til kapitalen.

§ 5.
Alumnerne udnævnes af “Kvinderegensen”s bestyrelse blandt studenter, der opfylder almindelige legatkvalifikationer, dog således, af der tages særligt hensyn til ansøgernes flid og dygtighed, ligesom der også kan lægges vægt på, om vedkommendes forhold i det hele taget gør der ønskeligt, at der skaffes dem bolig på kollegiet.

Alumnerne oppebærer for den fastsatte betaling bolig med rengøring, lys og varme samt adgang til kollegiets fælleslokaler. Som regel kan ingen bo på kollegiet længere end 5 år. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde bevilge en længere kollegietid, navnlig til sådanne alumner, der uden egen skyld ikke har nået at tilendebringe deres studier indenfor 5 år fra deres indflytning på kollegiet.

Angående de særlige bestemmelser, der gælder for enkelte af “Kvinderegensen”s værelser, henvises til det i § 2 anførte. Hvor deri den nævnte paragraf er tillagt donatorerne eller andre indstillingsret, er denne ret i overensstemmelse med § 2 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 20. marts 1920 angående nye almindelige bestemmelser for universitetets legater i henhold til kgl. anordning af 19. marts 1920 at forstå således, at indstillingen bliver at følge af bestyrelsen, medmindre almindelige grunde taler derimod. Vil bestyrelsen ikke følge en indstilling, gøres denindstillingsberettigede bekendt med grunden dertil og anmodes om at fremsætte ny indstilling.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for alumnernes lejemål. Den fastsætter desuden en instruks for deres forhold.

§ 6.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, nemlig henholdsvis 4 valgt af rektor fortrinsvis blandt universitetets faste ansatte eller blandt kollegiets tidligere alumner og 4 valgt af og blandt Kvinderegensens alumner. De af rektor valgte medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de af rektor udpegede medlemmer. Formanden vælges for et år ad gangen. Opstår stemmelighed ved en sagsbehandling, skal sagen genbehandles på et nyt møde. Hvis der atter er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Formanden fører det umiddelbare tilsyn med kollegiet og alumneme. For dette kan formanden tildeles et honorar, der fastsættes af rektor efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet, men kan om fornødent antage lønnet medhjælp i eller uden for sin midte.

Bestyrelsen har over for “Kvinderegensen” samme myndighed og stilling som universitets stipendieudvalg over for Regensen og de andre universitetskollegier. Bestyrelsen disponerer over kollegiet og dets midler i overensstemmelse med de i denne fundats fastsatte regler. Udadtil – navnlig i forhold til tingbogen – kan formanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens andre medlemmer forpligte kollegiet, jfr. dog § 3 a.

§ 7.
Kollegiets regnskabsår er finansåret. Bestyrelsen udarbejder i god tid før dettes begyndelse et budget, som forelægges universitetets rektor, forinden det senest i december måned vedtages af bestyrelsen. Et eksemplar af det vedtagne budget afgives til rektor til efterretning. Regnskabet føres af kollegiets administrator. Regnskabet forelægges bestyrelsen, ledsaget af en fortegnelse over kapitalens værdipapirer.

Revisionen sker på den for universitetets legaters regnskaber sædvanlige måde. Der sendes eksemplarer af årsregnskabet til rektor for Københavns Universitet.

§ 8.
På forslag af rektor eller “Kvinderegensen”s bestyrelse kan der foretages ændringer i nærværende fundats, dog at kollegiets navn og hovedøjemed ligesom de i § 2 anførte navne på værelser ingensinde må forandres. Ethvert således forslag skal, forinden sagen forelægges ressortministeriet, være vedtaget af rektor, og i tilfælde af, at forslaget ikke er fremsat af “Kvinderegensen”sbestyrelse, skal dennes erklæring være indhentet.

§ 9.
Beslutning om kollegiets ophør kræver 3/4 majoritet i bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning om ophør samt om, hvorledes der skal forholdes med institutionens midler, indstilles til tilsynsmyndighedens godkendelse.

Ved kollegiets opløsning vil et evt. likvidationsprovenu tilfalde Københavns Universitet.

Københavns Universitet den 19/4 2018

Henrik Wegener
Rektor

Kvinderegensens bestyrelse:

Thomas Heine Nielsen
Formand/efor

Bente Rosenbeck​

Geeske de Witte Vestergaard

Jørn Wulff Helge

Amalie Munch-Jensen

Anders Straarup Jensen

Martin Harvej Jensen​

Rebecca Hoeck

Godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 8/5 2018

Bente Olsen
Kontorchef

Originalen beror på Københavns Universitet. En kopi af originalen befinder sig i eforatets og selvstyrets arkiv.